Ugovor o upravljanju – primjer

Ugovor broj:___ / ____

UGOVOR O UPRAVLJANJU STAMBENOM ZGRADOM

 

Između :

 

Tvrtke Bolji upravitelj zgrade j.d.o.o., Zagreb, kojeg zastupa Vinko Jeričević (u daljnjem tekstu UPRAVITELJ) i

Stambeno poslovna zgrada ______________________ , Zagreb, zastupani po predstavniku suvlasnika ________________________

ČLANAK 1

 

Temeljem međuvlasničkog ugovora utvrđuje se da su suvlasnici stambeno poslovne zgrade______________, Zagreb poslove upravljanja zgradom povjerili tvrtki Bolji upravitelj zgrada j.d.o.o. koje je registrirano za obavljanje poslova upravljanja zgradama.

 

 

ČLANAK 2

 

OBVEZE UPRAVITELJA :

Upravitelj se obvezuje ovim ugovorom da će obavljati sljedeće poslove:

 • otvoriti zaseban žiro-račun zgrade pod kontrolom svih suvlasnika u zgradi
 • cjelodnevno dežurstvo ( od 0 do 24 h ) hitnih intervencija uključujući nedjelje , državne praznike, blagdane i neradne dane koje obuhvaćaju :

 

 • propuštanje vodovodne instalacije
 • propuštanje kanalizacije
 • kvarove na elektro-instalacijama
 • kvarove na instalaciji centralnog grijanja
 • kvarovi dizala
 • kvarovi ulazno – izlaznih rampi i garažnih vrata

 

 • sve ostale obveze prema suvlasniku, a u skladu sa zakonima RH,
 • dva puta godišnje pisanim putem izvijestiti svakog suvlasnika u stambeno poslovnoj zgradi o prikupljenim sredstvima zajedničke pričuve i investicijama koje su obavljene,
 • omogućiti svakom suvlasniku u zgradi da preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika odmah dobije uvid u trenutno stanje žiro računa zgrade na kojem su prikazana sredstava zajedničke pričuve zgrade,
 • suvlasnici mogu na njihov račun Upravitelju povjeriti i obavljanje svih građevinskih radova dijelova zgrade koji su u njihovom vlasništvu,
 • Upravitelj uz suglasnost predstavnika suvlasnika utvrđuje veličinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik,
 • na osnovi zahtjeva predstavnika suvlasnika osigurava sredstva putem kredita za izvođenje radova, ako na računu zgrade nema dovoljno sredstava za izvođenje radova,
 • temeljem ovog ugovora zastupa suvlasnike pred sudom i van suda u postupcima koji proizlaze iz upravljanja te pokretanje ovršnog postupka za naplatu neplaćenih potraživanja u ime svih suvlasnika a protiv suvlasnika koji ne ispunjavaju svoje obveze

 

ČLANAK 3

 

Upravitelj preuzima poslove održavanja zgrade od datuma sklapanja ovog ugovora i obvezuje se da će poslove upravljanja obavljati na najbolji način, a u skladu sa sredstvima zajedničke pričuve.

Upravitelj će u roku 30 dana nakon potpisivanja ugovora izvršiti pregled zgrade prema kojem će se napraviti Godišnji program održavanja zgrade sa prioritetima.

 

Prioritetne radove i prijedloge modela financiranja istih upravitelj će odrediti u dogovoru s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika.

 

 

Upravitelj će poslove koji nisu prioritetni i hitne naravi izvoditi tek kada na računu zgrade bude dovoljno sredstava ili kada u dogovoru sa ovlaštenim predstavnicima suvlasnika ponudi a suvlasnici prihvate drugi prihvatljivi model financiranja ili ako se većina suvlasnika odluči da se za izvođenje istih ulazi u kredit.

 

U slučaju da za poslove iz prethodna dva stavka na računu zgrade nema dovoljno sredstava te se u svrhu prikupljanja sredstava odabiru drugi modeli financiranja ili kredit, suvlasnici moraju donijeti odluku koja se smatra prihvaćenom kada se za nju izjasne suvlasnici čiji vlasnički dijelovi zbirno prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova te ista obvezuje sve suvlasnike.

 

Sve usluge upravljanja i održavanja obavljaju se u okviru poslova redovite uprave uz maksimalno zalaganje Upravitelja i predstavnika suvlasnika kako bi se trošenje prikupljenih sredstava obavljalo optimalno i svrsishodno.

 

Ponude za izvođenje radova koji ne spadaju u hitne intervencije se dostavljaju na uvid predstavnicima suvlasnika koji zajednički odabiru najprihvatljiviju ponudu.

Upravitelj će proaktivno sudjelovati u optimizaciji troškova održavanja zgrade.

 

 

ČLANAK 4

 

Ovlaštene osobe za raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve na žiro računu će biti definirane na Kartonu prijave potpisa i to sa dva supotpisa ovlaštenih osoba :

 1. Potpis predstavnika suvlasnika stambeno poslovne zgrade_______ __________
 2. Potpis Upravitelja zgrade Vinko Jeričević

 

Sredstvima zajedničke pričuve se može raspolagati samo uz potpise gore navedenih (1. i 2.). Na kartonu Prijave potpisa stavlja se pečat Upravitelja zgrade.

Ovlaštena osoba za otvaranje žiro-računa sredstava zajedničke pričuve zgrade je poduzeće “Bolji upravitelj zgrad j.d.o.o.“.

 

ČLANAK 5

 

Naknada za Upravitelja iznosi 0,25 kn/m2 neto. Upravitelj je za to dužan uz poslove iz Članka 2. i Članka 3. organizirati naplatu zajedničke pričuve (tiskanje i distribuciju uplatnica), ekonomsko-računovodstvene poslove u svezi sa računom zgrade i organizirati dežurnu službu za hitne intervencije od 0-24 h. Upravitelj se također obvezuje na pregledan način obavještavati o troškovima i uplatama na žiro račun stambene zgrade. Naknada Upravitelju pokriva sve administrativne troškove kao što su kopiranje, poštarine i sl.

Sredstava na računu zgrade mogu se trošiti isključivo za potrebe te zgrade.

 

ČLANAK 6

 

Suvlasnik je dužan svoj stan i zajedničke prostorije koristiti na način da drugim vlasnicima ne prouzroči štetu, a u protivnom odgovara za nastalu štetu.

 

ČLANAK 7

 

Suvlasnik koji proda svoj stan dužan je radi evidencije obavijestiti predstavnika suvlasnika i Upravitelja, te nema pravo tražiti povrat sredstava koji je davao u zajedničku pričuvu već ona ostaje na žiro-računu zgrade.

 

ČLANAK 8

 

Upravitelj zgrade utvrđuje veličinu izdvajanja u zajedničku pričuvu zgrade prema procjeni o veličini potrebitih ulaganja uz suglasnost i odobrenje svih ovlaštenih predstavnika suvlasnika te uz suglasnost preko 50% suvlasnika prema udjelu u vlasništvu. Pri određivanju veličine izdvajanja u zajedničku pričuvu zgrade mora se poštivati minimalnih 0.54 % godišnje od vrijednosti stana koju je predvidio zakonodavac.

 

ČLANAK 9

 

Suvlasnik je dužan dozvoliti izvođenje radova u svom stanu (što uključuje unutarnje i vanjske dijelove stana kao što su terase) radi otklanjanja kvarova koji uzrokuju štetu na zajedničkim dijelovima zgrade ili imovini ostalih suvlasnika.

 

ČLANAK 10

Naknadu za zajedničku pričuvu suvlasnici su dužni platiti do 20. u mjesecu za protekli mjesec, a u slučaju zakašnjenja obvezni su plaćati zakonske kamate.

Uplatnice će Upravitelj dostavljati najkasnije 15 dana prije naznačenog datuma dospijeća.

Broj žiro-računa stambene zgrade na koji će suvlasnici uplaćivati zajedničku pričuvu bit će otisnut na uplatnici, a svaki će suvlasnik preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika uvijek imati uvid o iznosu sredstava kojima zgrada raspolaže.

 

 ČLANAK 11

 

Za sve što nije izričito ugovoreno ovim Ugovorom vrijede i primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima , kao i ostali zakonski propisi RH.

 

ČLANAK 12

 

Ugovorne strane iz ovog ugovora obvezuju se da će sve moguće sporove rješavati dogovorom , a u protivnom nadležan je sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 13

 

Ovaj Ugovor je sklopljen na vrijeme od 1 (jedne) godine, a stupa na snagu danom primopredaje sa bivšim upraviteljem stambene zgrade. Ugovor se produžava na neodređeno vrijeme, ako niti jedna od ugovornih strana najkasnije mjesec dana prije isteka ugovora ne izvijesti drugu stranu da ne želi produljenje ugovora.

 

 

ČLANAK 14

 

Ovaj Ugovor je sklopljen dragovoljno, pa ga tako svaka strana ima pravo prekinuti i prije isteka bez obrazloženja ako nije zadovoljna sa odnosom druge strane prema njoj.

Otkazni rok je 30 dana.

 

ČLANAK 15

 

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 ( četiri ) primjerka,od kojih jedan za predstavnike suvlasnika, jedan se predaje u Banku pri otvaranju zasebnog žiro-računa, a dva zadržava Upravitelja.

 

U Zagrebu

 

ZA UPRAVITELJA :                                       ZA SUVLASNIKE STAMBENE ZGRADE:

 

 

Vinko Jeričević

Ovlašteni predstavnik

 

Comments are closed.