Uredba o održavanju zgrada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 387. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine donijela

UREDBU O ODRŽAVANJU ZGRADA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, vrste i način poduzimanja hitnih i nužnih popravaka na zgradama i pitanja u svezi dostavljanja podataka o stanovima.

Članak 2.

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova:

– redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,

– zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade,

– poslovanja upravitelja zgrade.

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati na poseban račun koji će u tu svrhu otvoriti svi zajedno ili osobe koje suvlasnici ovlaste.

Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve, pod uvjetima i u granicama utvrđenim ugovorom kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima.

Članak 3.

Ako suvlasnici zgrade međuvlasničkim ugovorom ne urede drukčije, zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se:

– nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.),

– pokrov,

– prohodne i neprohodne zajedničke terase,

– pročelja zgrade uključivo prozori i vrata,

– elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl.),

– krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade,

– dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate u zajedničkim dijelovima zgrada,

– zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta,

– požarni prilazi, ljestve i stepeništa,

– dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu,

– instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade,

– instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna,

– vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,

– sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,

– električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade,

– nužna i panik rasvjeta,

– zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,

– radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade,

– telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,

– zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,

– instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade,

– zajednička kotlovnica i toplinska podstanica,

– zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl.,

– gromobranske instalacije,

– kanali za smeće,

– septičke jame.

Članak 4.

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju i to:

– ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,

– ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,

– premazivanje zidova i stropova vapnom,

– premazivanje dimnjaka,

– zamjena pokrova

– keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,

– zamjena podnih obloga i premazivanje podova,

– popravak pročelja,

– zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),

– popravak pokrova i ravnog krova,

– održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,

– zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,

– održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),

– redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),

– redoviti servisi dizala,

– redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,

– redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,

– redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,

– redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.

– redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,

– čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),

– dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,

– čišćenje kanala za smeće,

– čišćenje septičkih jama,

– čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.

Članak 5.

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade naročito u slučaju:

– kvarova na plinskim instalacijama,

– kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,

– puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi spriječavanja daljnjih štetnih posljedica,

– kvarova na električnoj instalaciji,

– znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,

– prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova,

– narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,

– kvarova na dizalu,

– otpadanja dijelova pročelja.

Upravitelj može obaviti hitne popravke i na posebnom dijelu zgrade ako iste ne obavi vlasnik tog dijela zgrade, a od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima zgrade.

U tom slučaju utrošena sredstva zajedničke pričuve dužan je nadoknaditi vlasnik tog dijela zgrade.

Kad upravitelj utvrdi potrebu obavljanja hitnih popravaka dužan je iste poduzeti odmah ili u najkraćem roku.

Članak 6.

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:

– sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,

– sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,

– sanacije ravnih i kosih krovova,

– sanacije klizišta,

– zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),

– popravka pročelja zgrade,

– izolacije zidova, podova i temelja zgrade.

Članak 7.

Suvlasnici zgrade odnosno upravitelj zgrade dužan je dostaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove stanovanja odnosno Grada Zagreba podatke o stanovima glede vlasništva, površine stana, opremljenosti i položaja stana u zgradi.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno dostaviti ako su isti dostavljeni prema propisima o najmu stanova.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 370-01/97-01/13
Urbroj: 5030116-97-2
Zagreb, 19. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

Comments are closed.