Zašto baš mi?

Smatramo da upravitelj zgrade mora biti partner a ne dodatni trošak.

Naš način rada je maksimalno uključivanje svih suvlasnika u proces upravljanja zgradom. Proaktivno u suradnji sa suvlasnicima dogovaramo konkretne godišnje planove upravljanja kako bi se sredstva zajedničke pričuve optimalno koristila u svrhu održavanja zgrade ali i u cilju postizanja mogućih dogovorenih poboljšanja.

Jamčimo transparentno vođenje financijskih poslova i u tu svrhu sve suvlasnike kvartalno obavještavamo o prihodima i rashodima zgrade te dajemo potrebna objašnjenja o istima.

Izvještavamo sve suvlasnike o svakom događaju vezanom za zgradu a koji izlazi iz okvira redovne uprave.

Imamo ugovore sa servisnim službama koje svoje usluge naplaćuju po tržišnim cijenama i koje su na raspologanju 24 sata na dan sve dane u godini.

Ne uzimamo nikakve posredničke provizije, nemamo nikakvih skrivenih troškova.

Za upravljanje naplaćujemo isključivo ugovorenu naknadu definiranu u ugovoru o upravljanju.

Comments are closed.